Από το 2000, η Επιτροπή της Κύπρου είναι πιστοποιημένο κέντρο για τις εξετάσεις PLIDA (Πρόγραμμα Ιταλικής Γλώσσας Dante Alighieri).

 

Οι εξετάσεις PLIDA χορηγούν πιστοποιημένα διπλώματα που απονέμονται από την Società Dante Alighieri και είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών (νούμ. 1903 11/04/1993). Οι εξετάσεις PLIDA πιστοποιούν την γνώση της ιταλικής ως ξένη γλώσσα και χωρίζονται σε έξι επίπεδα δυσκολίας, τα οποία αντιστοιχούν στα επίπεδα του κοινού ευρωπαικού πλαισίου (επίπεδο Α1 εως επίπεδο Γ2).

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας διαφωτίσει σχετικά με τις αντιστοιχίες της κλίμακας των επιπέδων των διπλωμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαικό Κέντρο σύγχρονων γλωσσών όπως αύτες αναφέρονται στο έγγραφο: Σύγχρονες γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, Στρασβούργο 1998 (σχετ. CC-LANG (9%) 5 rev. V).(Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference, Strasburgo 1998 (rif. CC-LANG (9%) 5 rev. V).

 
 

Βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας

PLIDA A1

-----------------------

PLIDA A2

Στοιχειώδης γνώση

------------------------

Βασική γνώση

IΑνεξάρτητος ομιλητής της ιταλικής γλώσσας

PLIDA B1

-----------------------

PLIDA B2

Μέτρια γνώση
-------------------------
Καλή γνώση

Ικανός ομιλητής της ιταλικής γλώσσας

PLIDA C1

------------------------

PLIDA C2

Πολύ καλή γνώση

-------------------------

Άριστη γνώση

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις PLIDA επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα της società Dante Alighieri